За проекта

ЗА ПРОЕКТА

Малките и средни предприятия (МСП), в частност социалните предприемачи, стартъпите и младите предприемачи, много често разполагат с малки бюджети и нямат възможност да използват финансови средства за създаване или закупуване на инструменти за обучение и развитие на компетентностите на хората в организацията. Обикновено те не могат да си позволят да наемат външен експерт, който да им помогне в разработването на стратегическия им план.

Като се основава на тези факти, програмата Еразъм + има за цел да спомага за намаляване на безработицата като подкрепя обучението и образованието в бизнес компаниите от ЕС и по този начин засилва талантите и иновациите в тях. Проектът SOCS работи за изпълнението на тази цел, като дава възможност за провеждане на обучения, съгласно специфичните нужди на МСП, стартъпи и предприемачи, в обобщение на професионалисти, които управляват човешките ресурси и бизнес развитието в организацията.

„Като цяло нараства търсенето на нестандартни аналитични умения и стратегии, включващи творчество, решаване на проблеми, комуникация, работа в екип и предприемачество – всички тези умения помагат на работещите да са атрактивни за работодателите и на компаниите да са  устойчиви на фона на промените.“ („Квалифицирана работна сила за силен, устойчив и балансиран растеж“, Стратегия за обучение на Г-20, МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТРУДА, ЖЕНЕВА, ноември 2010 г.) Фокусирайки се върху развитието на компетентности за стратегически растеж, лидерство, екипна работа и управление на човешките ресурси на собствениците на МСП, мениджърите и техните екипи, проектът SOCS цели да им помогне да повишат конкурентоспособността на компанията, да подобрят растежа й и нивото на заетостта.

Иновацията се състои в способността да създаваш нови отговори, а не само да следваш течението в хода на ежедневната работа. Използването на подход за работа със символи помага да се даде израз на скритите нагласи и психичните бариери, дори и на слепите петна, за да се постигне повече яснота в бъдещите действия.

МИСИЯ

ЦЕЛИ

ПАРТНЬОРИ

МИСИЯ НА ПРОЕКТА

Мисията на проекта SOCS е да подобри дейността на предприемачите чрез подобряване уменията на отговорния персонал, и по специално на ръководните кадри в малките организации чрез използане на подход за работа със символи. В рамките на двугодишния период на проекта, партньорите си поставят за цел да идентифицират сферите, в които представителите на целевата група (организационни консултанти, бизнес собственици, предприемачи, най-вече млади предприемачи, мениджъри в областта на човешките ресурси и други области, студенти, създатели на стартъпи) се нуждаят от най-голяма подкрепа, да създадат инструменти за работа със символи, достъпни за всички безплатно онлайн, както за използване, така и за сваляне.

Специфичният подход в работата със символи ще овласти представителите на целевата група на проекта, като им предостави възможността да се научат да поемат отговорност в бизнес дейностите, да разширят способностите си за идентификация на проблеми и намиране на решения за тях. Визуализацията в процеса на работа със символи ще бъде използвана като ценна техника за откриване на нови решения, вместо изпълняването на рутинни действия.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

- Да се развият в участниците лидерски способности и умения за управление на хора

- Да се подобри управлението на иновациите и способностите за създаване на иновация с цел това да се превърне в стандартен инструмент за подобряване на конкурентноспособността

- Да се подобрят възможностите на мениджърите да се справят с промени и предизвикателства

- Да се създадат инструменти за самооценка въз основа на работата със символи

- Да се предостави на обучаемите възможност да избират инструменти за тренинг, които могат да се използват в присъствени или онлайн сесии