Σχετικά

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Start-Ups ή νέοι επιχειρηματίες διαθέτουν συχνά χαμηλό προϋπολογισμό και επομένως, δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για την ανάπτυξη και εγκατάσταση εργαλείων και επιμορφώσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους και των ικανοτήτων των ομάδων τους. Είναι συνήθως αδύνατο να προσλάβουν έναν εξωτερικό σύμβουλο για να τους στηρίξει στο στρατηγικό τους σχέδιο.

Αναπτύσσοντας τον παραπάνω συλλογισμό, το Erasmus+ Πρόγραμμα έχει θέσει ως στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, έτσι ώστε «οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πιο ανταγωνιστικές μέσα από το ταλέντο και την καινοτομία». Το έργο SOCS προωθεί την υλοποίηση αυτού του στόχου, βελτιώνοντας την εκπαίδευση που παρέχεται, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των Start-ups και των επιχειρηματιών, εν συντομία των επαγγελματιών που έχουν καθήκοντα Ανθρώπινου Δυναμικού και οργανωτικής ανάπτυξης. «Συνολικά η ζήτηση αυξάνεται για τις μη συνήθεις αναλυτικές δεξιότητες και στρατηγικές που περιλαμβάνουν τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων, την επικοινωνία, την ομαδική εργασία και την επιχειρηματικότητα – όλες τις δεξιότητες που βοηθούν τους εργαζόμενους να διατηρήσουν την απασχολησιμότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεών τους ενόψει των αλλαγών.» (“A Skilled Workforce for Strong, Sustainable and Balanced Growth”, A G20 Training Strategy, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, GENEVA, NOVEMBER 2010) Δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της στρατηγικής, της ηγεσίας, της ομαδικής εργασίας και των ικανοτήτων των ιδιοκτητών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διευθυντικών στελεχών και των ομάδων τους για διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού, το Πρόγραμμα SOCS θα τους βοηθήσει να οικοδομήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να αναπτυχθούν και να αυξήσουν τα ποσοστά απασχόλησης.

Η καινοτομία έγκειται στην οπτικοποίηση ως μια πολύτιμη τεχνική για τη δημιουργία νέων απαντήσεων αντί της απλής αντιμετώπισης των προβλημάτων και της πίεσης των επαγγελματιών από την καθημερινή δουλειά. Τα σύμβολα βοηθούν στην έκφραση προσυνείδητων συμπεριφορών και ψυχικών φραγμών και στην απόκτηση περισσότερης σαφήνειας για μελλοντικες δράσεις.

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος SOCS είναι η βελτίωση της επιχειρηματικής πρακτικής με τη βελτίωση των δεξιοτήτων του υπεύθυνου προσωπικού, ιδιαίτερα μικρών επιχειρήσεων, με τη χρήση των συμβόλων. Κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου του Προγράμματος, οι εταίροι στοχεύουν στην προώθηση των τομέων των παρεμβάσεων που είναι απαραίτητοι στις ομάδες-στόχους (οργανωτικοί σύμβουλοι, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντές οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, τεχνικοί οργανωτικής ανάπτυξης, ιδρυτές Start-ups) με την εύρεση των πιο κατάλληλων υφιστάμενων εργαλείων, την προσαρμογή αυτών ή την ανάπτυξη νέων εργαλείων βασισμένων στα σύμβολα, ιδιαίτερα για τις τελικές τους εκδόσεις για download ή για τις online εκδόσεις τους για δωρεάν χρήση.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση με τα σύμβολα θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση των ομάδων-στόχων, στην αυτο-ενεργοποίηση, στη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων για την επιχείρηση, στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τον εντοπισμό προβλημάτων και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών σχεδίων δράσης για την επίλυση προβλημάτων. Η οπτικοποίηση θα χρησιμοποιηθεί ως μια πολύτιμη τεχνική για τη δημιουργία νέων απαντήσεων αντί της απλής αντιμετώπισης των προβλημάτων και της πίεσης των επαγγελματιών από την καθημερινή δουλειά.

Στόχοι

Να αναπτύξει τις ηγετικές ικανότητες και τις HR δεξιότητες των συμμετεχόντων

Να βελτιώσει τη διαχείριση και τις δεξιότητες της καινοτομίας υιοθετώντας την ως μέρος της καθημερινής εργασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Να βελτιώσει την πρακτική της διαχείρισης που ασχολείται με την αλλαγή και τις προκλήσεις

Να αναπτύξει εργαλεία αυτο-αξιολόγησης βασισμένα στα σύμβολα

Να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων λύσεων για face to face επιμορφώσεις ή διαδικτυακά εργαλεία